پژوهش های تولیدات دامی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-8) , صفحات (1-8)

عنوان : ( اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار )

نویسندگان: ابراهیم فلاح نوملی , حسن کرمانشاهی , عبدالمنصور طهماسبی , حسن نصیری مقدم , علی گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تفاله خشک دانه گندم تقطیر شده همراه با مواد حل شده در آن یا به اصطلاح ساده¬تر، گندم تقطیری محصول جانبی است که می توان از آن در تغذیه طیور استفاده کرد اما وجود پلی ساکاریدهای غیرنشاسته-ای ممکن است میزان استفاده از آن را محدود کند. بنابراین هدف این آزمایش ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم بر روی عملکرد مرغ های تخمگذار بود. برای انجام این تحقیق، 320 قطعه مرغ تخمگذار هایلاین استفاده شدند. این آزمایش از آغاز هفته 51 و به مدت 12 هفته انجام گردید. مدل آماری این پژوهش، ترتیب فاکتوریل 5×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی بود. عامل اول، گندم تقطیری در 5 سطح 0، 5، 10، 15 و 20 درصد و عامل دوم، آنزیم اندوفید دبلیو با حداقل 1200 واحد فعالیت آرابینوزایلاناز و 440 واحد بتاگلوکاناز در دو سطح 0 و 0.05 درصد در جیره استفاده شد. برای هر یک از ده تیمار غذایی، 4 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار وجود داشت. برای تعیین صفات مختلف تخم مرغ تازه، 6 بار رکوردگیری به صورت یک هفته در میان انجام شد. در این پژوهش استفاده از گندم تقطیری در جیره تاثیری بر روی وزن بدن و مصرف خوراک مرغ، ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ، درصد تولید روزانه و وزن توده تخم مرغ، نیتروژن اوره¬ای خون و فعالیت آنزیم هایAST، ALT و LDH نداشت (0.05>P). گندم تقطیری سبب کاهش معنی دار شاخص رنگ زرده گردید. آنزیم مورد استفاده باعث بهبود معنی دار ضریب تبدیل و افزایش توده تخم مرغ گردید ولی بر سایر شاخص ها اثر معنی داری نداشت. برهم کنش گندم تقطیری و آنزیم برای هیچ یک از صفات معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, آنزیم برونزادی, عملکرد, گندم تقطیری, مرغ تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059329,
author = {فلاح نوملی, ابراهیم and کرمانشاهی, حسن and طهماسبی, عبدالمنصور and نصیری مقدم, حسن and گیلانی, علی},
title = {اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {August},
issn = {2251-8622},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {آنزیم برونزادی، عملکرد، گندم تقطیری، مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار
%A فلاح نوملی, ابراهیم
%A کرمانشاهی, حسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A نصیری مقدم, حسن
%A گیلانی, علی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2016

[Download]