آموزه های قرآنی, سال (2016-11)

عنوان : ( مد ل قرآنی تصحیح نسبتها (تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش گذاری انسان) )

نویسندگان: حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان همواره مقیاس ها و ملاک هایی را در سنجش و ارزش‌گذاری پدیده‌‌ها ورفتارها به کار می‌بندد که تحت تآثیر عوامل گوناگون دستخوش تحول می‌گردد. ضمن ان که هرگونه رویارویی و تماس فرد با اطلاعات و پدیده‌های تازه، بسته به نوع پردازش و تعامل سیستم ادراکی او، موجب گونه‌ای تغییر در کلیه اندازه‌ها و ارزش‌های سابق وی می‌گردد؛ تا آنجا که می‌توان گفت همه نسبت‌های فرد، با مقیاس جدید بازخوانی و تصحیحمی‌شود.اما‌این جریان که در نوشتار حاضر به«نظام تصحیح نسبتها» نامبردار شده است،تا زمانیادامه می یابد. که مقیاس فرد با «حق» و «واقع» انطباق کامل یابد.البته‌این تحول و نسبیت تنها در نفس انسان تحقق می‌یابد، نه در واقع خارجی و معرفت دینی.‌ اصل تحول در نگرش و مقیاس ارزش‌گذاری آدمی، در معرفت‌شناسی و فلسفه اخلاق به اجمال طرح شده ولی غالباً در باب چگونگی این نظام معرفتی سخنی به میان نیامده است. این پژوهش ضمن واکاویدر مضامین آیات قرآن،ارکان و فرایندهایی‌برای این نظام استنتاج نموده و نشان می دهدکه این تحول راه خودرا، از دو مسیر افزاینده و کاهنده که راهبردهای رحمانی و شیطانی در آن تأثیرگذار است.طی می کند.

کلمات کلیدی

ارزش گذاری؛ تصحیح نسبتها؛ معرفت قرآنی؛ نظام معرفتی؛ معیار سنجش؛ مبدأ قیاس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059333,
author = {نقی زاده, حسن},
title = {مد ل قرآنی تصحیح نسبتها (تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش گذاری انسان)},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2016},
month = {November},
issn = {2251-9378},
keywords = {ارزش گذاری؛ تصحیح نسبتها؛ معرفت قرآنی؛ نظام معرفتی؛ معیار سنجش؛ مبدأ قیاس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مد ل قرآنی تصحیح نسبتها (تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش گذاری انسان)
%A نقی زاده, حسن
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2016

[Download]