سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- 18 الی 20 آبان ماه 13 , 2016-11-08

عنوان : ( بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده )

نویسندگان: حامد هیرادفر , رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ایکپ 1)یکی از مؤثرترین فرایندها جهت تولید مواد با ساختارهای فوق ریزدانه 2 میباشد. ازآنجاکه تیتانیم خالص تجاری از خود خواص زیست سازگاری عالی نشان میدهد، دارای پتانسیل بالایی برای استفاده به عنوان مادهی ایمپلنت است. استحکام استاتیکی و دینامیکی پایین تیتانیم خالص تجاری یکی از نقاط ضعف این ماده محسوب میگردد. این عیب میتواند با اعمال فرایند ایکپ بر آن برطرف گردد. در این مطالعه تیتانیم خالص تجاری گرید 23 در دمای محیط تا سه پاس تحت فرایند ایکپ با زاویه کانال 135 درجه قرار گرفت. تحلیل ریزساختاری و آزمون مکانیکی خمش سه نقطه روی تیتانیم ایکپ شده تا 3 پاس انجام شد. ارزیابی ریزساختاری نشان داد که با اعمال فرایند ایکپ ساختار درشت دانه به فوق ریزدانه و نانو کریستال تکامل می یابد. همچنین نتایج آزمون مکانیکی خمش نشان داد که فرایند ایکپ استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری را به میزان چشمگیری افزایش میدهد، به طوری که میتواند جایگزین آلیاژهای فلزی در استفاده به عنوان بایو مواد گردد.

کلمات کلیدی

, تیتانیم خالص تجاری, پرسکاری در کانالهای هم مقطمع زاویمه دار, استحکام خمشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059339,
author = {هیرادفر, حامد and ناصری, رضا and کدخدایان, مهران and شریعتی, محمود},
title = {بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- 18 الی 20 آبان ماه 13},
year = {2016},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {تیتانیم خالص تجاری، پرسکاری در کانالهای هم مقطمع زاویمه دار، استحکام خمشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده
%A هیرادفر, حامد
%A ناصری, رضا
%A کدخدایان, مهران
%A شریعتی, محمود
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- 18 الی 20 آبان ماه 13
%D 2016

[Download]