مدل سازی اقتصادی, دوره (10), شماره (2), سال (2016-11) , صفحات (29-49)

عنوان : ( مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , غلامعلی رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم­ در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت‌گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت­گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش­های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت­گذاری مبتنی بر نظریه بازی­ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت­گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف­کننده و انتقال‌دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی کشورهای صادرکننده به آن، منافع این کشورها تأمین خواهد شد. بر این اساس با در نظر گرفتن واقعیات بازار و با توجه به شرایط کشور انتقال‌دهنده، سناریوهای مختلفی تدوین و بر اساس آن مدل­سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل­های مختلف درباره تعیین قیمت، مقدار و تعرفه بهینه؛ برای دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه این است که نفع کشورهای عضو در بازی همکارانه به ‌مراتب بیشتر از بازی غیرهمکارانه است.

کلمات کلیدی

, نظریه بازی‌ها, خط لوله, صادرات, قیمت‌گذاری, گاز طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059343,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and رحیمی, غلامعلی},
title = {مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-9910},
pages = {29--49},
numpages = {20},
keywords = {نظریه بازی‌ها، خط لوله، صادرات، قیمت‌گذاری، گاز طبیعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A رحیمی, غلامعلی
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2016

[Download]