پژوهش های قرآنی, دوره (2), شماره (79), سال (2016-9) , صفحات (4-27)

عنوان : ( اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن )

نویسندگان: محمد خامه گر , حسن نقی زاده , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان مفسرانی که به وجود غرض واحد در هر سوره اعتقاد دارند، دو رویکرد توصیفی و استدلالی برای شناسایی غرض سوره وجود دارد. در رویکرد استدلالی مفسر تلاش می‌کند با تکیه بر شواهد درون‌متنی و برون‌متنی، غرض سوره را کشف نموده کیفیت راهیابی خود را به غرض سوره به‌طور مستدل و ضابطه‌مند بیان نماید. مفسرانی که برای کشف استدلالی غرض سوره‌ها تلاش کرده‌اند، از هفت رهیافت مختلف در این مسیر استفاده کرده‌‌اند. در این نوشتار نگارنده تلاش می‌کند با ارزیابی و اعتبارسنجی رهیافت‌های مختلف، میزان اعتبار هر رهیافت را در فرآیند کشف غرض سوره مشخص نماید. در انتها رهیافتی جامع برای کشف غرض سوره‌های قرآن پیشنهاد می‌نماید.

کلمات کلیدی

هدفمندی سوره‌ها/ روش‌های کشف غرض سوره/ تناسب و ارتباط آیات سوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059354,
author = {خامه گر, محمد and نقی زاده, حسن and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {79},
month = {September},
issn = {2251-9815},
pages = {4--27},
numpages = {23},
keywords = {هدفمندی سوره‌ها/ روش‌های کشف غرض سوره/ تناسب و ارتباط آیات سوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن
%A خامه گر, محمد
%A نقی زاده, حسن
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2016

[Download]