تعامل انسان و اطلاعات, دوره (2), شماره (1), سال (2015-12) , صفحات (21-34)

عنوان : ( تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات )

نویسندگان: مرضیه سعیدی زاده , اعظم صنعت جو , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه‌کاری بر تعامل دانشجویان با نظام‌های بازیابی اطلاعات است. روش¬شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی و تلفیقی از پژوهش کمی و کیفی استفاده‌شده است. 30 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی انتخاب و هرکدام به انجام 6 وظیفه‌کاری متفاوت ازنظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم‌گیری)، پرداختند. داده‌های مربوط به رفتار تعاملی دانشجویان با استفاده از ثبت گزارش بلنداندیشی و رخدادها سنجیده شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی تأیید شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعامل دانشجویان با نظام‌های بازیابی اطلاعات برحسب نوع محصول و سطح پیچیدگی عینی وظیفه‌کاری متفاوت است. به گونه ای که، با افزایش سطح پیچیدگی عینی وظایف‌کاری، کاربران به ترتیب بیشتر به پایگاه‌های علمی، موتورهای جستجو و فهرست‌های رایانه‌ای تحت وب مراجعه می‌کنند. پرس‌وجوهای بیشتر و طولانی‌تر استفاده، نتایج بیشتری را بررسی و منابع بیشتری انتخاب می‌کنند و در نهایت زمان بیشتری به جستجو و انتخاب منابع اطلاعاتی اختصاص می‌دهند. این در حالی است که به‌طورکلی از فرایند جستجو، رضایت و احساس موفقیت کمتری دارند. همچنین، آزمودنی‌ها برای وظایف‌کاری با محصول ذهنی، زمان بیشتری را به جستجو در نظام‌های بازیابی اطلاعات (به ترتیب، پایگاه‌های اطلاعاتی علمی، موتورهای جستجو و فهرست‌های رایانه‌ای تحت وب) پرداختند. پرس‌وجوهای بیشتری را صادر، صفحات نتایج جستجوی این نظام‌ها را بررسی کردند و منابع اطلاعاتی بیشتری را مورد بررسی و انتخاب قرار دادند. در پایان، برخلاف تلاش تعاملی زیاد، رضایت کمتری از فرایند تعامل با نظام بازیابی اطلاعات داشتند. نتیجه‌گیری: انتظار می رود نتایج این پژوهش در طراحی و شخصی‌سازی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و راهگشا باشد.

کلمات کلیدی

وظیفه‌کاری؛ پیچیدگی عینی؛ محصول؛ رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات؛ رفتار اطلاع‌یابی؛ رفتار پرس‌وجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059367,
author = {سعیدی زاده, مرضیه and صنعت جو, اعظم and نوکاریزی, محسن},
title = {تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-7418},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {وظیفه‌کاری؛ پیچیدگی عینی؛ محصول؛ رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات؛ رفتار اطلاع‌یابی؛ رفتار پرس‌وجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات
%A سعیدی زاده, مرضیه
%A صنعت جو, اعظم
%A نوکاریزی, محسن
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2015

[Download]