پژوهش های قرآنی, دوره (21), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (4-27)

عنوان : ( روش های به کار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن )

نویسندگان: مرضیه رستمیان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بیان روش های بکار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, جری و تطبیق , فهم قران , تنقیح مناط , مفهوم و مصداق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059371,
author = {رستمیان, مرضیه and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and نقی زاده, حسن and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {روش های به کار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9815},
pages = {4--27},
numpages = {23},
keywords = {جری و تطبیق - فهم قران - تنقیح مناط - مفهوم و مصداق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش های به کار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن
%A رستمیان, مرضیه
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A نقی زاده, حسن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2016

[Download]