سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- , 2016-11-08

عنوان : ( کنترل ارتعاشات ابزار بورینگ داخل تراش با استفاده از عملگر الکترومغناطیسی )

نویسندگان: پوریا نعیمی امینی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند داخلتراشی به دلیل نسبت طول به قطر بالای ابزار ودرنتیجه انعتافپذیری بالای آن، بسیارمستعد ار تعاشات اجباری و یاارتعاشات خود برانگیخته )چتر( میباشد این ارتعاشبات منجر به کاهش کیفی سطح، مشکلات تغییرات ابعاد هندسی و شکستگی ابزارمیشود و در مجموع مهمتری محدودیت تولید میباشددر این پژوهش به معرفی نحوه کنترل فعال ارتعاشات ابزار بورینگ داخلتراش با استفاده از عملگرهای الکترومغناویسی پرداختبه شده است طراحی بستر آزمایش به نحوی صورت گرفته است که بتوان در راستای شعاعی ارتعاشات را کنترل نمود سنسور مورد استفاده در این پوهش جهت استفاده در کنترل پسخور امپدانس هد پیزو الکتریک است که به صورت همزمان قابلیت اندازه گیری شتاب و نیرو را دارا میباشد. در این پوهش ابتدا با استفاده از آرمون مودال مشخصات دینامیکی ابدا بولینگ بدست آمده است سپس با استفاده از تحریک سینوسی جاروبی تابع تتدیل عملگر شناسایی شده است در فرآیند شناسایی عملگر مشخص گردیبد که تابع تبدیل عملگرغیرکمینه فاز میباشبد ببا توجه به ویژگی های دینامیکی توابع غیرکمینه فاز، از پسخور مثبت در پسخور ارتعاشبات توسبم عملگبراستفاده شده اس نتایج شبیه سازی نشان میدهد که عملگر عملکرد خوبی درکاهش ارتعاشات و افزایش میرایی و در نتیجه مااومددر برابر ارتعاشات چتر دارامی باشد

کلمات کلیدی

, کنترل ارتعاشات, ابدا بو لینگ داخلتراش, عملگر الکترومغناویسبی , سیستم غیر کمینه فاز, پسخور مثبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059373,
author = {نعیمی امینی, پوریا and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {کنترل ارتعاشات ابزار بورینگ داخل تراش با استفاده از عملگر الکترومغناطیسی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران-},
year = {2016},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {کنترل ارتعاشات، ابدا بو لینگ داخلتراش، عملگر الکترومغناویسبی ، سیستم غیر کمینه فاز، پسخور مثبت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل ارتعاشات ابزار بورینگ داخل تراش با استفاده از عملگر الکترومغناطیسی
%A نعیمی امینی, پوریا
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران-
%D 2016

[Download]