سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- , 2016-11-08

عنوان : ( استفاده از فناوری CNC دوبعدی-قطبی در هنر نقاشی و رنگ آمیزی )

نویسندگان: مهرداد صادقیه , سیدمحمدرضا مفیدی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماش ینهای کنترل عددی به کمک کامپیوتر) CNC ) دوبعدی درصنایع گوناگونی از جمله ما شینکاری، سنگترا شی، چوبترا شی،شی شهبری کاربرد فراوانی دارند. وجه تمایز این نوع ما شینها با سایردستگاهها در دارا بودن سیستم کنترل ماشینکاری است. این سیستم کنترلی با ا ستفاده از کدهای معنیدار با کاربر ارتباط دا شته و فرآیند ماش ینکاری انجام خواهد ش د. شناخت دقیق این کدها به همراه مفهوم انها به نحوی که با ا تن یم و کنترل آنها بتوان به مشابه ههای موردنیاز دست یافت، از جمله عوام تعیین کننده میباشد. افزون بر این سیستم کنترلی بر است ا مجموعهای از فرمانهای میانیاب که در نهایت منجر به ماشینکاری نهایی خواهد شد، عم میکند. این میانیابها تو سط کدهای اشاره شده، ازجمله میانیاب خطی و دایرهای، کنترل خواهند شد. در این مقاله به برر سی اس تفاده از فناوری CNC دوبعدی در مهت اط قطبی پرداخته میشود که در این روش با ا ستفاده از سیستمهای کنترلی و نرمافزار MatlaB انواع خطوط، قو ها و منحنیهای باشدکه آزاد ماندمنحنی Bezier به کمک مهت اط قطبی رس م خواهد ش د. از دستاوردهای این مقاله میتوان به اتوماسیون نقاشی و رنگآمیزی درابعاد کوچک و بهخ و در ابعاد بزرگ با س رعت و دقت مطلوب اشاره کرد. به عنوان مثال میتوان به ایجاد تبلیغاط در روی دیوارهای بزرگ و بزرگراهها اش اره کرد که باعه س هولت فراوان این کار وهمچنین رفع خطراط جانی ناشی از داربست و همچنین سد معبر آن میشود. در قسمت اول این مقاله سیستم سهتافزاری شام سیستم محرک، کنترل فرآیند و بدنه اصلی بررس ی و تش ری میش ود. در بهش دوم سیستم نرمافزاری که شام نرمافزار موردن ر و برنامههای کنترلی جهت تن یم سرعت، شتاب و جرک 1 سیستم می باشد، مورد تحلی قرار خواهد گرفت. در قسمت سوم و اایانی خروجی سیستم و دقت نتایج ارزیابی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, CNC دوبعدی, قطبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059376,
author = {صادقیه, مهرداد and مفیدی, سیدمحمدرضا and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {استفاده از فناوری CNC دوبعدی-قطبی در هنر نقاشی و رنگ آمیزی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران-},
year = {2016},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {CNC دوبعدی-قطبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از فناوری CNC دوبعدی-قطبی در هنر نقاشی و رنگ آمیزی
%A صادقیه, مهرداد
%A مفیدی, سیدمحمدرضا
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران-
%D 2016

[Download]