علوم حدیث, دوره (21), شماره (79), سال (2016-5) , صفحات (144-167)

عنوان : ( بررسی تطبیقی روش ابن غضایری، شیخ طوسی و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی )

نویسندگان: مهدی جلالی , سمانه رباطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان روایات مدح و ذم راویان تعارض هایی وجود دارد که گاه موجب اختلاف رای رجالیان در توثیق یا تضعیف راوی می شود. یکی از راویانی که در باره او روایات متعارض از امام صادق نقل شده است، معلی بن خنیس است که با وجود روایات صحیح مدح او، دو ناقد رجالی خبره امامیه در دوره پیشین حکم به ضعف او داده اند. این مقاله سعی دارد از طریه تحلیل روایات مدح و ذم و همچنین روایات نقل شده از معلی بن خنیس و نیز با رویکردی تاریخی، زمینه های صدور حکم تضعیف او را نزد دو رجالی خبره امامیه باز یابد. از نظر ما تضعیف نجاشی در باره معلی بن خنیس متاثر از دیدگاه ابن غضایری بوده و دیدگاه ابن غضایری نیز نه ناظر به روایات ذم که ناشی از اعتماد به گزارش های تاریخی و اجتهاد او از مجموع قراین موجود در عصر خود است.

کلمات کلیدی

, معلی بن خنیس, روایات مدح و ذم, روات ضعیف , جرح و تعدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059377,
author = {جلالی, مهدی and رباطی, سمانه},
title = {بررسی تطبیقی روش ابن غضایری، شیخ طوسی و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی},
journal = {علوم حدیث},
year = {2016},
volume = {21},
number = {79},
month = {May},
issn = {1561-0098},
pages = {144--167},
numpages = {23},
keywords = {معلی بن خنیس، روایات مدح و ذم، روات ضعیف ، جرح و تعدیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی روش ابن غضایری، شیخ طوسی و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی
%A جلالی, مهدی
%A رباطی, سمانه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2016

[Download]