آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (5), سال (2015-12) , صفحات (731-740)

عنوان : ( واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح )

نویسندگان: روزبه موذن زاده , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین ) (Surface Energy Balance Algorithms for Land, SEBALیکی از الگوریتمهای برآورد کننده تبخیر- تعرق واقعی گیاهان است که بر مبنای تکنیک سنجش از دور استوار است. در یکی از مراحل این الگوریتم و در تعیین تابش با طول موج بلنـد از سطح زمین، از شاخصی به نام شاخص تعدیل خاک پوشش گیاهی ) (Soil Adjusted Vegetation Index, SAVIاستفاده مـیشـود. در محاسـبه این شاخص از رابطهای که شامل یک ضریب تجربی ) (Lواسنجی شده بر اساس دادههای حاصل از تصاویر ماهوارهای منطقه آیـداهو در کشـور آمریکـا است، استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر منتخب سنجنده MODISدر بازه زمـانی سـالهـای 2009تـا 2013بـرای حوضـه آبریـز نیشابور، مقدار ضریب مذکور واسنجی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که توصیه کاربرد مقدار تقریبی L=0/5برای تمـامی منـاطق مناسـب ارزیـابی نشده و بهتر است که این ضریب قبل از کاربرد در الگوریتم SEBALبرای هر منطقهای بهصورت مجزا واسنجی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد کـه زمان تصویر انتخابی میتواند بر روی روند تغییرات شاخص SAVIو در نتیجه تعیین مقدار بهینه ضریب Lاثرگذار باشد و بهتر است از ماههـایی بـرای این منظور استفاده شود که پوشش گیاهی قابل قبولی بر روی سطح زمین وجود داشته باشد. همچنین نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه مقـادیر شـاخص SAVIبه مقادیر کمتر ضریب Lحساسیت بیشتری نشان داده است. تحلیل نتایج نشان داد که پیشنهاد مقدار 0/2برای کاربرد ضریب Lدر تحقیقات مرتبط با استفاده از الگوریتم SEBALدر منطقه مورد مطالعه، مناسب ارزیابی شده است

کلمات کلیدی

, رزیابی, پوشش گیاهی, حوضه آبریز, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059378,
author = {روزبه موذن زاده and قهرمان, بیژن},
title = {واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-7942},
pages = {731--740},
numpages = {9},
keywords = {رزیابی، پوشش گیاهی، حوضه آبریز، سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح
%A روزبه موذن زاده
%A قهرمان, بیژن
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]