آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (459-469)

عنوان : ( بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8 )

نویسندگان: مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مواردی از قبیل برنامهریزی آبیاری، توازن هیدرولوژیکی، طراحی و مدیریت سیستمهای آبیـاری و پـیشبینـی میـزان عملکرد محصول ضروری است. بنابراین پژوهشگران بسیاری تلاش کردهاند تا مقادیر تبخیر-تعرق واقعی را در مقیاسهای مختلف زمانی و مکـانی بـه دست آورند. سنجش از دور از جمله روشهای جدیدی است که میتواند بدین منظور استفاده شود. از این رو در پژوهش حاضر با بهینـه کـردن شـاخص تعدیل خاک پوشش گیاهی ) ،(SAVIتوزیع مکانی تبخیر-تعرق واقعی روزانه در بخشی از دشـت مشـهد بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره لندسـت 8در روزهای 19خرداد، 4تیر، 6و 22شهریور سال 1392و بهکارگیری الگوریتم توازن انرژی سطح )سبال( محاسبه شد. نتایج نشان داد بین شاخص تفاضل نرمال شده گیاهی ) (NDVIو تبخیر-تعرق واقعی در روزهای مورد مطالعه، همبستگی وجود داشت. از طرفی دیگر بـا توجـه بـه اینکـه انحـراف معیـار شاخص SAVIبرای ضریب) L=1فاکتور تصحیح اثرات زمینه خاک( کمترین مقدار خود را داشت، بنابراین میتوان گفت که مقدار بهینه Lبرای منطقه مورد مطالعه یک میباشد. همچنین روند تغییرات تبخیر-تعرق مرجع مشابه تغییرات تبخیر-تعرق واقعی بود که این حاکی از آن است که پوشش گیـاهی در اراضی کشاورزی منطقه مورد مطالعه از لحاظ دسترسی به آب مشکلی نداشته است

کلمات کلیدی

, تبخیر-تعرق, سبال, سنجش از دور, لندست 8
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059379,
author = {مکاری باغخیراتی, مهدی and قهرمان, بیژن and ثنائی نژاد, سیدحسین},
title = {بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {459--469},
numpages = {10},
keywords = {تبخیر-تعرق، سبال، سنجش از دور، لندست 8},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8
%A مکاری باغخیراتی, مهدی
%A قهرمان, بیژن
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]