آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (5), سال (2015-12) , صفحات (710-719)

عنوان : ( ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس )

نویسندگان: مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک روش برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی خصوصاً در مناطق بزرگ، استفاده از روش سنجش از دور میباشد. با توجه به ایـن کـه بـرآورد تبخیـر- تعرق واقعی با دقت تفکیک زمانی و مکانی بالا به طور همزمان برای بیشتر سنجندهها از جمله مودیس و لندست ممکن نیسـت بایسـتی بـا اسـتفاده از تکنیکهای ریز مقیاس کردن، تبخیر-تعرق واقعی به دست آمده از سنجندهای را به سنجندهای دیگر ریز مقیاس نمـود. هـدف ایـن مطالعـه اسـتفاده از فاکتور مقیاسهای مختلف برای تمام پارامترهای ورودی به مدل سبال )ضریب آلبیدوی سطح، شاخص پوشش گیاهی و دمـای سـطح زمـین( بـه طـور همزمان، برای ریز مقیاس کردن مکانی تبخیر-تعرق واقعی به دست آمده از سنجنده مودیس با دقت تفکیک مکانی 1000متر به تصویر لندست با دقت تفکیک مکانی 30متر و همچنین استفاده از روش ورودی- خروجی رگرسیون بین پارامترهای همسان و روش ورودی- خروجی تفریق برای ریز مقیاس کردن زمانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست از 16روز به روزانه، در بخشی از دشت مشهد است. نتایج نشان داد که گسیلندگی سـطحی در محـدوده وسیع ) ( 0و دمای سطح زمین سنجنده مودیس به عنوان فاکتور مقیاس بهترین عملکرد را داشتند. شاخص پوشش گیاهی به عنوان فاکتور مقیاس در فصل تابستان و دمای سطح زمین سنجنده لندست به عنوان فاکتور مقیاس در فصل بهار عملکرد خوبی نداشتند. با توجه به یافتههای این پژوهش مـی- توان گفت که استفاده از گسیلندگی سطحی در محدوده وسیع ) ( 0و دمای سطح زمین سنجنده مودیس به عنوان فاکتور مقیاس، بـرای ریـز مقیـاس کردن مکانی تبخیر-تعرق واقعی و استفاده از روش رگرسیون- ورودی و رگرسیون- خروجی برای ریز مقیاس کردن زمـانی آن در دشـت مشـهد نتـایج مطلوبی به دست میدهد

کلمات کلیدی

, تبخیر-تعرق واقعی, ریز مقیاس کردن مکانی, فاکتور مقیاس, لندست, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059380,
author = {مکاری باغخیراتی, مهدی and قهرمان, بیژن and ثنائی نژاد, سیدحسین and علیزاده, امین},
title = {ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-7942},
pages = {710--719},
numpages = {9},
keywords = {تبخیر-تعرق واقعی، ریز مقیاس کردن مکانی، فاکتور مقیاس، لندست، مودیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس
%A مکاری باغخیراتی, مهدی
%A قهرمان, بیژن
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A علیزاده, امین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]