مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (79-94)

عنوان : ( اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: انجام درست نقش‌ها و تکالیف زناشویی برای عملکرد خانواده حیاتی است و هرگونه تغییر یا نابسامانی در روابط زوج‌ها می‌تواند عملکرد کل سیستم خانواده را تحت تأثیر قرار دهد . تا کنون پژوهش­های متعددی دراین مورد صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کاربرد عملی مهارت­های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج‌های ناسازگار شهر مشهد بود. روش: پژوهش حاضر پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل همه زوج‌های مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره خانواده شهر مشهد بودند. در این پژوهش 57 زوج حضور داشتند که بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و 10 جلسه مشاوره مبتنی بر رویکرد PAIRS دریافت نمودند. آزمودنی­ها در دو مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون با استفاده از پرسشنامه ابزار سنجش خانوادگی (FAD) مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و t مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرد PAIRS عملکرد خانوادگی را در زوج‌ها گروه آزمایش نسبت به زوجین گروه کنترل بطور معناداری بهبود بخشید. نتایج تحقیق حاضر بیانگر اینست که نه تنها مشاوره زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS به بهبود عملکرد خانوادگی زوجها منتهی می‌شود، بلکه حوزه‌های حل مسأله، ارتباط، نقش‌ها، پاسخ‌دهی عاطفی، درآمیختگی عاطفی و کنترل رفتار را بهبود می‌بخشد. نتیجه گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت که رویکرد PAIRS در بهبود عملکرد خانوادگی زوجین ناسازگار موثر است

کلمات کلیدی

مشاوره زناشویی؛ مدل PAIRS؛ عملکرد خانوادگی؛ زوجهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059381,
author = {کیمیایی, سیدعلی and گرجیان مهلبانی, حسن},
title = {اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی},
journal = {مشاوره و روان درمانی خانواده},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-6654},
pages = {79--94},
numpages = {15},
keywords = {مشاوره زناشویی؛ مدل PAIRS؛ عملکرد خانوادگی؛ زوجهای ناسازگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A گرجیان مهلبانی, حسن
%J مشاوره و روان درمانی خانواده
%@ 2251-6654
%D 2015

[Download]