پژوهش سیستم های بس ذره ای, دوره (6), شماره (12), سال (2017-1) , صفحات (73-80)

عنوان : ( مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانو پودر تلوراید کادمیم سنتزشده به روش هیدروترمال )

نویسندگان: احمد کمپانی , بشرا قنبری شوهانی , علی خرسند زاک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو پودرهای تلوراید کادمیم به روش هیدروترمال، در دماهای مختلف و زمان واکنش متفاوت سنتز شدند. نمونه های آماده شده با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف آنالیز EDS و طیف سنجی مرئی- فرابنفش پخشی (UV-Vis DR) مشخصه یابی گردیدند. طرح پراش پرتو ایکس نشان می دهد که فازهای ثانویه در نمونه سنتز شده در دمای 180 درجه سانتی گراد و زمان واکنش 80 ساعت تقریبا ناپدید می شوند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که متوسط اندازه ذرات تلوراید کادمیم سنتز شده در حدود 85 نانومتر است. بررسی خواص اپتیکی نشان داد که نانو پودرهای تلوراید کادمیم سنتز شده به روش هیدروترمال می توانند به عنوان لایه جاذب در ساخت قطعات اپتیکی از قبیل سلول های خورشیدی به کار روند.

کلمات کلیدی

, تلوراید کادمیم, نانو پودر, هیدروترمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059384,
author = {کمپانی, احمد and قنبری شوهانی, بشرا and علی خرسند زاک},
title = {مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانو پودر تلوراید کادمیم سنتزشده به روش هیدروترمال},
journal = {پژوهش سیستم های بس ذره ای},
year = {2017},
volume = {6},
number = {12},
month = {January},
issn = {2322-231X},
pages = {73--80},
numpages = {7},
keywords = {تلوراید کادمیم، نانو پودر، هیدروترمال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانو پودر تلوراید کادمیم سنتزشده به روش هیدروترمال
%A کمپانی, احمد
%A قنبری شوهانی, بشرا
%A علی خرسند زاک
%J پژوهش سیستم های بس ذره ای
%@ 2322-231X
%D 2017

[Download]