پژوهش های فقهی, دوره (11), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (183-210)

عنوان : ( مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392 )

نویسندگان: حسام قبانچی , صادق صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منع مجازات مجدد قاعده ای حقوقی است که به موجب آن چنانچه کسی به خاطر جرمی یک بار محاکمه شده باشد محاکمه مجدد وی جایز نخواهد بود. این قاعده که پیش از انقلاب،به گونه ای پذیرفته و در قانون اعمال شده بود پس از انقلاب از قانون مجازات اسلامی حذف شد تا اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1392 به گونه ای جذدید این قاعده را پذیرفت. این مقتله به بررسی علل احتمالی حذف قاعده و نیز علت اعاده مجدد آن میپردازد.

کلمات کلیدی

, اعتبار امر مختوم, حقوق جزای بین الملل, مجازات مضاعف, محاکمه مجدد, منع مجازات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059386,
author = {قبانچی, حسام and صفری, صادق},
title = {مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8388},
pages = {183--210},
numpages = {27},
keywords = {اعتبار امر مختوم-حقوق جزای بین الملل-مجازات مضاعف-محاکمه مجدد-منع مجازات مجدد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392
%A قبانچی, حسام
%A صفری, صادق
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2015

[Download]