دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران , 2016-11-09

عنوان : ( اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد )

نویسندگان: سپیده قاضی زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی , عاطفه سلطانی فر , آرزو ارفع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی انجام شد. این پژوهش از نوع طرح مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی دختران 9 تا 12 ساله مبتلا به سو استفاده جنسی بود. شرکتکنندگان این پژوهش دو دختر 9 و 10 ساله مبتلا به سو استفاده جنسی بودند و روش نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری هدفمند بود. ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان فرم کودک (2005) بود. یافته ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما به طور معناداری منجر به بهبودی خود ملامت گری در هر دو شرکتکننده پژوهش در پایان درمان و پیگیری شده است.

کلمات کلیدی

, سو استفاده جنسی, درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما, خود ملامت گری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059388,
author = {قاضی زاده, سپیده and مشهدی, علی and طبیبی, زهرا and عاطفه سلطانی فر and آرزو ارفع},
title = {اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد},
booktitle = {دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سو استفاده جنسی، درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما، خود ملامت گری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد
%A قاضی زاده, سپیده
%A مشهدی, علی
%A طبیبی, زهرا
%A عاطفه سلطانی فر
%A آرزو ارفع
%J دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران
%D 2016

[Download]