علوم اجتماعی, دوره (13), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (239-260)

عنوان : ( گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی )

نویسندگان: علی یوسفی , محمد قربانی , سمیه ورشوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف نوشتار حاضرشناسائی گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده مصرف آن درنقاط شهری استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است فرضیه اساسی این است که " گرایش به مصرف ماهی تحت اثر انفرادی و تعاملی عقاید کنترلی و عقاید هنجاری مصرف است". جزء اساسی گرایش به مصرف ماهی ، ارزیابی فایده مصرف و جزء اصلی عقاید کنترلی مصرف، ارزیابی فایده غذاهای جایگزین ماهی است.بعلاوه فشار هنجاری و پاداش اجتماعی مصرف نیز از مهمترین اجزاء تشکیل دهنده عقاید هنجاری مصرف ماهی منظورشده اند. نتایج وارسی فرضیه مذکور در 1229 خانوار نمونه شهری درسه استان مورد بررسی نشان می¬دهد که اولا ارزیابی فایده مصرف ماهی درمقایسه با غذاهای جایگزین پائین است و مصرف کنندگان تنها برحسب ملاک فایده سلامتی، به مصرف ماهی اولویت می دهند.ثانیا 63.6 درصد از تغییرات ارزیابی فایده مصرف ماهی تحت تأثیر پنج متغیر شامل ارزیابی فایده مصرف مرغ، ارزیابی فایده مصرف غذاهای جایگزین گوشت، ارزیابی فایده مصرف گوشت قرمز، فشار هنجاری، پاداش اجتماعی مصرف واثر تعاملی آنهاست.ثالثا از بین عوامل موثر بر ارزیابی فایده مصرف ماهی،اثر فشار هنجاری وپاداش اجتماعی مثبت و اثر ارزیابی فایده غذاهای جایگزین مصرف ماهی،منفی بوده است.

کلمات کلیدی

, گرایش به مصرف , ارزیابی فایده , فشار هنجاری , پاداش اجتماعی, غذاهای جایگزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059389,
author = {یوسفی, علی and قربانی, محمد and ورشوی, سمیه},
title = {گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {13},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1383},
pages = {239--260},
numpages = {21},
keywords = {گرایش به مصرف ، ارزیابی فایده ، فشار هنجاری ، پاداش اجتماعی، غذاهای جایگزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی
%A یوسفی, علی
%A قربانی, محمد
%A ورشوی, سمیه
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]