نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران , 2016-11-02

عنوان : ( نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور )

نویسندگان: محسن جان پرور , فرزانه تومانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به حجم بالای مسافران، گردشگری و جهانگردی توانسته است خود را به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در دنیا معرفی نماید. افزایش شمار گردشگران موجب رشد و توسعه مناطق می شود. آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه است و نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه گردشگری محسوب می شود. منطقه جنوب شرق کشور به علت قاچاق کالا، کمبود زیر ساخت های توسعه و غیره از ناامنی برخودار است و این منطقه به علت جذابیت های گردشگری دارای اهمیت است. بر این مبنا، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در پی آن است که به بررسی نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگری جنوب شرق کشور بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که آموزش می تواند موجب رشد و توسعه صنعت گردشگری شود. با توجه به رشد و توسعه زیر ساخت ها، توسعه برنامه های آموزشی برای کارکنان شاغل در گردشگری، اطلاع رسانی بومی در مورد اهمیت گردشگری و انجام تبلیغات در خارج از کشور می توان از آموزش های رسمی و غیر رسمی برای رسیدن به این اهداف استفاده نمود و صنعت گردشگری را رونق و توسعه بخشید. همچنین، از طریق آموزش و تبلیغات می توان نگرش گردشگران خارجی را نسبت به مناطقی که جذابیت های گردشگری دارند، تغییر داد.

کلمات کلیدی

, آموزش, توسعه, گردشگری (توریسم), جنوب شرق کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059393,
author = {جان پرور, محسن and تومانی, فرزانه},
title = {نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور},
booktitle = {نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {آموزش، توسعه، گردشگری (توریسم)، جنوب شرق کشور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور
%A جان پرور, محسن
%A تومانی, فرزانه
%J نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
%D 2016

[Download]