دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو )

نویسندگان: مجتبی جاویدی قراچه , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , ون ازلینا ون اب کریم قانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روبه اتمام بودن سوختهای فسیلی در آینده نزدیک و توجه روزافرون به حفاظت از منابع انرژی، توجه جهانیان را به خود جلب نموده است. استفاده از گاز سنتز ناشی از گازی سازی زائدات و بقایای گیاهی می تواند منجر به افزایش سهم تولید برق و انرژی و کاهش هزینه های دفن زائدات گردد. یکی از انواع ترکیبات زیست توده، بقایای گیاهی یا پسماند میباشد، بقایای سیب زمینی شامل برگها و دیگر اندامهای هوایی آن می شود که دورریز محسوب میشود. استفاده از فرایند گازی سازی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارائۀ یک مدل جامع اعتبارسنجی شده که توانایی شبیه سازی عملکرد یک دستگاه گازی ساز را داشته باشد، می تواند در تعیین و مدیریت پارامترهای مؤثر بر عملکرد گازیساز مفید باشد. مدل تعادل ترمودینامیکی ابزاری قدرتمند برای شبی هسازی سیستمهای تولید سوخت است که می تواند در این زمینه به کار رود. مدلسازی ترمودینامیکی تعادلی به پیش بینی رفتار یک گازی ساز می پردازد. در دمای °C650 نزدیک ترین نتایج مدل به داده های واقعی برای 2CO در 2 / 0 = ER1 و برای CO در 25 / 0 = ER مشاهده شد. بهطور کلی مدل حاصل بهترین نتایج را در دمای °C850 ارائه داد که در این دما و در حالت 25 / 0 = ER برای پیشبینی مقدار 4CH خطا صفر بود. نتایج حاصل از داده های آزمایشگاهی نیز نشان داد که اندام های هوایی سیب زمینی می تواند نقش مهمی در تولید انرژی خصوصاً گازهای با ارزش حرارتی بالا داشته باشد.

کلمات کلیدی

, بستر سیال, سیب زمینی, شبیه سازی, گازی ساز, مدل تعادل ترمودینامیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059399,
author = {جاویدی قراچه, مجتبی and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی and ون ازلینا ون اب کریم قانی},
title = {اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بستر سیال، سیب زمینی، شبیه سازی، گازی ساز، مدل تعادل ترمودینامیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو
%A جاویدی قراچه, مجتبی
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A ون ازلینا ون اب کریم قانی
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]