ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺨﻴﺰداری اﻳﺮان (ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻼﻳﺎی) , 2009-05-07

عنوان : ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪاوم و وﺳﻌﺖ آن در ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺷﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ اﻳﺮان )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , محمدامین اسدی , محمدحسین مبین , حسین ملکی نژاد , سعید رضایی زارچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻨﺎوب ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در دﺳﺘﺮس در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪوﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. (Reconnaissance Drought Index) RDI ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ RDI . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﺪ در ﺳﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰ RDI ﻣﻘﺪار اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ه ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ RDI ه و ﺑﺎ RDI . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﻲ SPI اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ (ﻣﻘﺎﻳ Standardised Precipitation Index) ﺴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑ SPI . ﻣﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده .ﺗﻮاﻧ اﻣﺎ ﻛﻤﺒﻮد آب ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ورودی)ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ( ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف آب (ﺷﻮد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده . اﺳﺖ RDI ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ P ﻛﻪ از داده ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ PET و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . دارد SPI ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎده، ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺎس ﻋﻠﻤﻲ درﺳﺖ ﺗﺮی .

کلمات کلیدی

, RDI, ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ, SPI, تبخیر و تعرق ﭘﺘﺎﻧﺴﻴل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059408,
author = {دستورانی, محمدتقی and محمدامین اسدی and محمدحسین مبین and حسین ملکی نژاد and سعید رضایی زارچی},
title = {ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪاوم و وﺳﻌﺖ آن در ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺷﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ اﻳﺮان},
booktitle = {ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺨﻴﺰداری اﻳﺮان (ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻼﻳﺎی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {RDI، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، SPI، تبخیر و تعرق ﭘﺘﺎﻧﺴﻴل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪاوم و وﺳﻌﺖ آن در ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺷﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ اﻳﺮان
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدامین اسدی
%A محمدحسین مبین
%A حسین ملکی نژاد
%A سعید رضایی زارچی
%J ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺨﻴﺰداری اﻳﺮان (ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻼﻳﺎی)
%D 2009

[Download]