دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر )

نویسندگان: مهدی اسماعیل پورتروجنی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , ارمغان کوثری مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر میزان انرژی مصرفی و شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر واقع در شرق استان مازندران بررسی شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه باغداران انار شهرستان بهشهر در سال زراعی 33 می باشد که تعداد افراد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 33 نفر برآورد گردید. دادهها در سه سطح مختلف زراعی کمتر از یک هکتار، یک تا کمتر از دو هکتار و بیشتر از دو هکتار بر اساس توزیع باغهای انار در دو منطقه کوهپایه و دشت بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح باغ ها میزان عملکرد افزایش یافته و مصرف انرژی با افزایش سطح باغها روند کاهشی از خود نشان داد و باغهای بیشتر از دو هکتار کمترین مصرف انرژی را به خود اختصاص دادهاند. با بالا رفتن مساحت باغها، میزان عملکرد محصول افزایش یافت و در راستای آن، میزان انرژی خروجی و ارزش ناخالص تولید نیز افزایش یافت و همچنین با بالا رفتن مساحت باغ ها میزان شاخص های انرژی و اقتصادی نیز افزایش یافت. باغهای مناطق دشت نسبت به باغ های مناطق کوهپایه انرژی مصرفی بیشتری را به خود اختصاص داد. بررسی شاخص های انرژی و اقتصادی در مناطق کوهپایه و دشت نشان داد، میزان شاخص های انرژی و اقتصادی در مناطق کوهپایه بیشتر است و فقط میزان درآمد خالص برای مناطق دشت بیشتر می باشد، که بالا بودن میزان شاخص درآمد خالص در مناطق دشت، نشان دهنده سودآوری بیشتر تولید محصول در مناطق دشت نسبت به مناطق کوهپایه می باشد.

کلمات کلیدی

, انار, بهینه سازی, شاخص اقتصادی, مصرف انرژی, مکانیزاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059409,
author = {اسماعیل پورتروجنی, مهدی and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and کوثری مقدم, ارمغان},
title = {تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انار، بهینه سازی، شاخص اقتصادی، مصرف انرژی، مکانیزاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر
%A اسماعیل پورتروجنی, مهدی
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A کوثری مقدم, ارمغان
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]