پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-07

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻄﻮﻳﻞ داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , علی طالبی , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎری اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد ﺳﻨﺘﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد و ﺑﺎزﺳﺎزی . روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روش ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻣﺎل و روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه وارﻳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻋﺼﺒﻲ . ﺗﻜﻨﻴﻜ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ داده ﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﻫﻴﺪروﻟﻮژی را دارﻧﺪ .ﻓﺎزی در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮده و از درﺳﺘﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ اﺳﺖ ﺪه از دو روش دﻳﮕﺮ ﺑﻮده . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزی داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﺎی ﺑﺮآوردﻫﺎ را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﻛﺎﻫﺶ داده و داده ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮی را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﮔﺮﻓﺖ در اﺧﺘﻴﺎر گرفت.

کلمات کلیدی

, داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی, ﺑﺎزﺳﺎزی داده, ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ, ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺼﺒﻲ, ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻣﺎل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059412,
author = {دستورانی, محمدتقی and علی طالبی and علیرضا مقدم نیا},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻄﻮﻳﻞ داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی، ﺑﺎزﺳﺎزی داده، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺼﺒﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻣﺎل،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻄﻮﻳﻞ داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%A علیرضا مقدم نیا
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]