پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-07

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ در دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد )

نویسندگان: حمیده افخمی , محمدتقی دستورانی , حسین ملکی نژاد , محمدحسین مبین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ از اوﺿﺎع آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار آن در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﭘﻴﺶ ﺧﺸﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد اﺳﺖ .اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻏﻠﺐ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد)ﺳﻨﺠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺎران ( ﺗﻨﻬﺎ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎرش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎرش ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎی ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ، دﻣﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد، ﺟﻬﺖ ﺑﺎد و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮرا ﻧﻴﺰ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ )ﻣﺪل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ورودی ( در دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎن 13 د اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻤﺎﻟﻮژی و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ اﺳﺖ .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرش در ﺗﻤﺎم ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ )زﻣﺎﻧﻲ 1 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (ﭘﻴﺶ 2 ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎرش ﻳﻚ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻴ ، ﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﺎل آﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﻴﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻳﺰد ﻧﻴﺰ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ورودی ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم .ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﺎران 13 ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎرش ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎزی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد وﺷﺒﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ورودی)ﺑﺎرش (اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺰد )ورودی ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎی (ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان درﺳﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﺎﻣ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻞ ورودی در ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﻳﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزی در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ داده ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺒﺪل ﻣﻲﺳﺎزد .

کلمات کلیدی

, ﻳﺰد, ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ, ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ, ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ, ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎرش, ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059415,
author = {حمیده افخمی and دستورانی, محمدتقی and حسین ملکی نژاد and محمدحسین مبین},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ در دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ﻳﺰد، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎرش، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ در دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد
%A حمیده افخمی
%A دستورانی, محمدتقی
%A حسین ملکی نژاد
%A محمدحسین مبین
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]