پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-07

عنوان : ( بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه میل سفید-جهان آباد یزد )

نویسندگان: مصطفی دستورانی , محمدتقی دستورانی , اسماعیل عباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻣﺮوزه ﺑﺎ پیشرفت صنایع و افزایش جمعیت و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐمحیط زیست خطرات زیادی، از ﻧﻈﺮ آلودگی آبها وجود داردﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻳ ﻚ ﺣﻮزه ﺑ ﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ،بیش از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ بیلان آبی مدﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪکیفیت آﺑﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﻲﺷﻮد درصورتی ﻛﻪ وﺟﻮد آب وﻗﺘﻲمی تواند مفید ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﺻﺮف هزینه زیاد آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﻫﺪف از این مطالعه، ﺳﻨﺠﺶ پارامترهای ﺷ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه ﻣﻴل ﺳﻔید- ﺟﻬﺎن آ ﺑﺎد ﻛﺸﺎورز ، از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب و ی ﻣﻘﺎیسه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ملی اﺳﺖ. در مطالعه توصیفی و موردی انجام گرفته تعداد7 نمونه در نیمسال اول سال1387 از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻮردآزمایش قرار گرفتند.آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ در دو دﺳﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت و بیکربنات ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺮور ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﺪات ﻛﻞ (TDS) ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، و PH ،(EC) ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ﺳﺪﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ میزاان ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻛﻠﺮور،کلسیم، ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢو ﺳﺨﺘﻲﻛﻞ در تمامﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪ ﻛﻪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪا ﻣﺠﺎز و ﻛﻤﺘﺮاﺳﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻮب وﻟ ﻲ TDS در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑEc و بیشتر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﺑ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﺑﻊ آبی ﻫﻼت آﺑﺎد و ﭼﺸﻤﻪ میردارﺣﺴﻦ ﻛﻪ دارای بیشترین میزان Ec و TDS از بین تمامی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﻧﺪ . در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴ آب ﻛﺸﺎورز ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب و کشاورزی ﺑﺮ اﺳﺎس دیاگرام های ﺷﻮﻟﺮ ویل ﻛﻮﻛﺲ ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺳﺪ میل سفید، ﻗﻨﺎتمیل سفید و دره کما قابل استفاده است. ﻛﻠ ﺑﻄﻮر ﻲ ﺷﺮب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ از دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻄﻠﻮب را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

کلمات کلیدی

, ﻛﻴﻔﻴ ﺖآب, ویل ﻛﻮﻛﺲ, ﺷﻮﻟﺮ, تیتریمتری , میل سفید جهان آباد یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059416,
author = {مصطفی دستورانی and دستورانی, محمدتقی and اسماعیل عباسی},
title = {بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه میل سفید-جهان آباد یزد},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ﻛﻴﻔﻴ ﺖآب، ویل ﻛﻮﻛﺲ، ﺷﻮﻟﺮ، تیتریمتری ،میل سفید جهان آباد یزد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه میل سفید-جهان آباد یزد
%A مصطفی دستورانی
%A دستورانی, محمدتقی
%A اسماعیل عباسی
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]