پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-07

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﻠﻴﻢ و رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , محمدحسن رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آب و ﻫﻮای ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻣﺮﻃﻮب را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﻤﻲ دارای وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲباشد . از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ دﺑﻲ ﭘﻴﻚ ﺑﻪ دﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﮔﺮدد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ . از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺮ ﺑﺎران و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد دارد ﺑﺮ روی رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎری دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ روی رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺑﺮآورد دﺑﻲ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ 18 ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ دﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﻲ ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ روی رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, دبی ﺟﺮﻳﺎن, رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن, ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ, ﺳﻴﻼب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059417,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and محمدحسن رحیمیان},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﻠﻴﻢ و رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {دبی ﺟﺮﻳﺎن، رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، ﺳﻴﻼب،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﻠﻴﻢ و رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدحسن رحیمیان
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]