مطالعات ترجمه, دوره (13), شماره (51), سال (2016-10) , صفحات (38-52)

عنوان : ( ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در ترجمه زبان عامیانه، موردپژوهی آسوموار اثر زولا بر اساس مدل نیومارک )

نویسندگان: مه جبین آیتی , محمدرضا فارسیان , مهران زنده بودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان عامیانه با فاصله گرفتن از دستورات زبانی و زبان رسمی و معیار یک جامعه، زبان گروه اجتماعی یا صنفی خاصی را تشکیل می دهد. این زبان که از فرهنگ مردمی خاص سرچشمه می گیرد، گاهی برای اقشار دیگر جامعه غیر قابل درک می شود. همین مسئله برای مترجم دشواریهایی در انتقال عناصر متنی این زبان ایجاد می کند. در این زمینه مقالاتی در مجلات مختلف علمی-پژوهشی به چاپ رسیده، اما توجه این مقاله معطوف به نخستین رمانی است که جامعۀ کارگری قرن نوزده فرانسه و زبان این قشر را وارد ادبیات نموده است. آسوموار، هفتمین رمان از مجموعۀ روگن ماکار اثر امیل زولا که در سال 1877 به چاپ رسید، در تاریخ داستان نویسی فرانسه، و حتی دنیا، نقطۀ عطفی به شمار می رود. این داستان در سال 1361 توسط فرهاد غبرایی به زبان فارسی ترجمه شد و تنها ترجمۀ ارائه شده از این اثر در ایران است. در این مقاله با تکیه بر چارچوب نظری ارائه شده توسط پیتر نیومارک چگونگی انتقال زبان عامیانه و عناصر فرهنگی داستان و احیاناً مشکلات موجود در این مسیر را مورد مطالعه قرار داده، سعی خواهیم نمود تا میزان موفقیت مترجم مذکور را در این امر به بررسی بنشینیم.

کلمات کلیدی

, ترجمه, نیومارک, زبان عامیانه, امیل زولا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059419,
author = {آیتی, مه جبین and فارسیان, محمدرضا and زنده بودی, مهران},
title = {ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در ترجمه زبان عامیانه، موردپژوهی آسوموار اثر زولا بر اساس مدل نیومارک},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2016},
volume = {13},
number = {51},
month = {October},
issn = {1735-0212},
pages = {38--52},
numpages = {14},
keywords = {ترجمه، نیومارک، زبان عامیانه، امیل زولا، آسوموار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در ترجمه زبان عامیانه، موردپژوهی آسوموار اثر زولا بر اساس مدل نیومارک
%A آیتی, مه جبین
%A فارسیان, محمدرضا
%A زنده بودی, مهران
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2016

[Download]