چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2009-12-02

عنوان : ( استفاده بهینه از منابع آب، ضرورتی ملی جهت مواجهه با بحران کم آبی )

نویسندگان: علی طالبی , محمدتقی دستورانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا روشهای استفاده بهینه از منابع آب از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، که نهایتا این روشها در سه بخش روشهای مدیریتی، روشهای فرهنگی-ترویجی و روشهای اجرایی تقسیم بندی گردیده اند که در بخش مدیریتی شامل آبیاری صحیح و رعایت اصول صحیح بهره برداری کاهش تبخیر حفظ رطوبت و در بخش فرهنگی شامل افزایش سطح فرهنگ عمومی جهت صرفه جویی و استفاده صحیح از آب در رسا نه ها و مطبوعات درج در کتوب درسی و ... و در بخش اجرایی شامل انواع عملیات ابخیزداری جهت ذخیره و نفوذ آب و استفاده در فصول خشک و مواقع خشکسالی میباشد.

کلمات کلیدی

, منابع آب, خشکسالی, بحران کم آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059433,
author = {علی طالبی and دستورانی, محمدتقی},
title = {استفاده بهینه از منابع آب، ضرورتی ملی جهت مواجهه با بحران کم آبی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {منابع آب، خشکسالی، بحران کم آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده بهینه از منابع آب، ضرورتی ملی جهت مواجهه با بحران کم آبی
%A علی طالبی
%A دستورانی, محمدتقی
%J چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2009

[Download]