همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-11-05

عنوان : ( ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) )

نویسندگان: ربابه خداپرست , محمدتقی دستورانی , مهدی وفاخواه , علی طالبی , جمال دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی در حوزه سد طرق مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت است. پس از انجام شبیه سازی برای 20 رگبار اتفاق افتاده که هیتوگراف بارش و هیدروگراف رواناب آنها موجود بوده مدل مذکور نهایتا با استفاده از 7 رگبار مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان داد که این مدل قادر است هیدروگراف سیلاب را با خطای کمتر از 1 درصد شبیه سازی نماید.

کلمات کلیدی

, HEC-HMS , هیدرو گراف, هایتوگراف, واسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059436,
author = {ربابه خداپرست and دستورانی, محمدتقی and مهدی وفاخواه and علی طالبی and جمال دشتی},
title = {ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد)},
booktitle = {همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {HEC-HMS ، هیدرو گراف،هایتوگراف، واسنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد)
%A ربابه خداپرست
%A دستورانی, محمدتقی
%A مهدی وفاخواه
%A علی طالبی
%A جمال دشتی
%J همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]