دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2009-01-27

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیﻣﺪل watsuit )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از معﺪود ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از نعمت ﻗﻨﺎت ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار است. ﻗﻨﻮات ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزی در اﻳﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎنﻣﻴ ﮕﺮد. . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن آن از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮای اﻫﺪاف آﺑﻴﺎری و ﺷﺮب ﺧﻮد از آب ﻗﻨﺎﺗﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮداری ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﻦ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در اراﺿﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺸﺖ و آﺑﻴﺎری ﻣﻲ ﺷﺪهاﺳﺖ . 7 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدای از PH, EC ﻗﻨﺎت اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ SAR ﺑﻪ آ ﺷﺪ Watsuit ﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮداﺧﺘﻪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺳﻮﺋﻴﺖ وات , ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف ﻓﻌﻠﻲ آب ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻨﻮات ﻣﻴﺒﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ آب ﻗﻨﻮات ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺎک ﻧﻈﻴﺮ ﮔﭻ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ خطﺮ ﺳﺪﻳﻤﻲ ﺷﺪن ﺧﺎک ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد اﻣﺮی ﺿروری اﺳﺖ. اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻘﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز واﻗﻌﻲ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻮری آب آﺑﻴﺎری اﺳﺖ .ﺧﺎﻛﻮرزی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ,ﻛﺎﺷﺖ ﺷﻴﻮه ,ﺷﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺎﻫﺎن و ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻮر ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻨﻮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه دارﻧﺪ.

کلمات کلیدی

, ﻗﻨﺎت, آﺑﻴﺎری, ﻛﻴﻔﻴﺖ آب, Watsuit
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059440,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and محمدحسن رحیمیان},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیﻣﺪل watsuit},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ﻗﻨﺎت، آﺑﻴﺎری، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، Watsuit},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیﻣﺪل watsuit
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدحسن رحیمیان
%J دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2009

[Download]