علمی شیلات ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (217-230)

عنوان : ( تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن )

نویسندگان: جاسم غفله مرمضی , مرتضی یعقوبی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید‌های آمینه‌‌ی خالص هر چند تا کنون به عنوان یک منبع غذایی جایگزین کامل مطرح نبوده اما در موفقیت استفاده از منابع جایگزین گیاهی در جیره‌‌ی حیوانات بسیار موثر بوده اند؛ زیرا این منابع جایگزین عمدتا داری کمبود‌های اسید آمینه ای می باشند که استفاده از آنها را با محدودیت روبرو می کند که این محدودیت‌ها را میتوان تا حدودی با استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص برطرف کرد. هدف مطالعه حاضر شناخت میزان عملکرد ماهی در تغذیه با اسید‌های آمینه‌‌ی خالص بود. این تحقیق برای دو تیمار ماهیانی که از پروتئین پودر ماهی (FM) و ماهیانی که از ترکیب 60 درصد پودر ماهی و 40 درصد اسید‌های آمینه‌‌ی خالص ضروری و غیر ضروری (CAA) هر یک با سه تکرار به مدت 42 روز تغذیه شده اند، انجام گرفت. نتایج نشان داد هیچ تفاوت معنی داری در بین دو تیمار در مصرف غذا، درصد بقا، شاخص‌های بیومتری و در آنالیز ترکیب شیمیایی کل بدن ماهیان مشاهده نگردید؛ اما در وزن نهایی، درصد افزایش وزن، شاخص رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، نرخ کارایی پروتئین و تثبیت نیتروژنی در تیمار CAA به صورت معنی داری کاهش عملکرد نسبت به تیمار FM مشاهده شد. بررسی پروفیل آمینواسیدی لاشه ی ماهیان مورد آزمایش نشان داد که تنها اسیدهای آمینه ی هیستیدین و پرولین در تیمار CAA نسبت به تیمار FM کاهش یافتند. کاهش عملکرد در بسیاری از فاکتور‌ها در تیمار حاوی اسید‌های آمینه‌‌ی خالص (CAA) نسبت به تیمار اول نشان دهنده کاهش عملکرد ماهی صبیتی جوان در استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در نسبت های بالا در جیره‌‌ می باشد. بنابر این استفاده از اسید های آمینه ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان به نسبت های بالا توصیه نمی گردد.

کلمات کلیدی

, اسید‌های آمینه‌ی خالص, ماهی صبیتی, عملکرد رشد, ترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059445,
author = {جاسم غفله مرمضی and مرتضی یعقوبی and صفری, امید},
title = {تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2017},
volume = {25},
number = {3},
month = {January},
issn = {1026-1354},
pages = {217--230},
numpages = {13},
keywords = {اسید‌های آمینه‌ی خالص، ماهی صبیتی، عملکرد رشد، ترکیب بدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن
%A جاسم غفله مرمضی
%A مرتضی یعقوبی
%A صفری, امید
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2017

[Download]