مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (7), شماره (17), سال (2017-4) , صفحات (133-155)

عنوان : ( نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده )

نویسندگان: مریم فراست , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه، بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده بر آن بود. روش پژوهش، همبستگی و جامعه پژوهش، دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مه ولات در سال 1392 بود. نمونه برابر با 153 نفر و شیوه انتخاب تصادفی خوشه ای بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های محقق¬ساخته نگرش به تقلب، محیط¬ آموزشی راف و همکاران (1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی (2009) بود. پایایی و روایی ابزارها از میزان مطلوبی برای استفاده برخوردار بود. نتایج نشان داد که (9/3) درصد دانش¬آموزان اصلاً مرتکب تقلب نشده و (9/35) درصد دارای تقلب همیشگی بوده اند. میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 88/0 همبستگی و میان ادراک مثبت فراگیران از مولفه های تدریس، معلم، فضای¬ یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی و ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که متغیرهای پیش¬بین می‌توانند به صورت ترکیبی 86 درصد از تغییرات متغیر نگرش به تقلب را تبیین کنند و دو متغیر ارزشیابی تبحری¬محور و عملکردی¬محور می¬توانند نگرش مثبت به تقلب را پیش-بینی کنند. تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت¬های نظام آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش¬آموزان قلمداد شده است.

کلمات کلیدی

, نگرش به تقلب, ارتکاب به تقلب, برنامه¬درسی اجرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059447,
author = {فراست, مریم and مهرام, بهروز and امین خندقی, مقصود},
title = {نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {17},
month = {April},
issn = {2476-2865},
pages = {133--155},
numpages = {22},
keywords = {نگرش به تقلب، ارتکاب به تقلب، برنامه¬درسی اجرا شده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده
%A فراست, مریم
%A مهرام, بهروز
%A امین خندقی, مقصود
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2017

[Download]