مطالعات تاریخی, دوره (1), شماره (8), سال (2005-9) , صفحات (33-52)

عنوان : ( آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میانه دوران ناصری جماعتی که منورالفکران نامیده می شدند در برابر پرسش هایی که خود طرح می کردند – مانند راز ترقی فرنگیان و عقب افتادگی ایرانیان از قافله تمدن و چیستی آن – کوشش های نظری و عملی بسیار نمودند تا بفهمند در برابر آن پرسش ها چه پاسخ هایی در چنته دارند . در این مقاله با استخدام دو مفهوم ”هویت“ و ”روشنفکری“ ، کوشش خواهیم کرد منظر و نگاه دو روشن اندیش ایرانی یعنی میرزا یوسف خان مستشارالدوله و سید فخرالدین شادمان را از خلال دو مکتوب آسیب شناسانه ای که نگاشته اند – ”یک کلمه“ ، و ”تسخیر تمدن فرنگی“ – در پیوند با ”هویت ایرانی“ درک کنیم . گمان می رود مستشارالدوله با گزینش نگاهی انطباق گرا و کنش پذیر ، به هویت سازی ایرانی نپرداخته باشد ولی شادمان از منظری فعالانه و کنشگرانه به فرنگیان می نگرد و بدون بیم و شیفتگی ، راه نجات ایرانیان را باز زنده سازی فعالانه مقوله های موجود در هویت ایرانی می داند .

کلمات کلیدی

, روشنفکران , هویت ایرانی , مستشارالدوله , شادمان , هویت سازی ایرانی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059455,
author = {خلیلی, محسن},
title = {آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2005},
volume = {1},
number = {8},
month = {September},
issn = {2008-1537},
pages = {33--52},
numpages = {19},
keywords = {روشنفکران ، هویت ایرانی ، مستشارالدوله ، شادمان ، هویت سازی ایرانی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2005

[Download]