همایش توسعه و فرهنگ با تأکید خاص بر مسائل استان خراسان , 2005-06-29

عنوان : ( رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه سیاسی همانند بسیاری از واژه های دیگر در حوزه علوم اجتماعی، مفهومی سهل و ممتنع است که تعریف مفهومی و تحدید مرزهای معنایی آن، مشحون از دوپهلویی و چندگانگی شده است.1 از یک سو، تعریف های متعددی که از آن به عمل آمده، نشانگر بازتاب گذروگذار جامعه های انسانی در درازای زمان است؛ و از دیگر سو، بازنماینده دل مشغولی های تئوریک و پراتیک تحلیل گران و محققان. اما امروزه این مفهوم به هر دلیل، کاربردهای فراوان یافته است.

کلمات کلیدی

, توسعه, توسعه سیاسی, رویکرد تاریخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059460,
author = {خلیلی, محسن},
title = {رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران},
booktitle = {همایش توسعه و فرهنگ با تأکید خاص بر مسائل استان خراسان},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه، توسعه سیاسی، رویکرد تاریخی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران
%A خلیلی, محسن
%J همایش توسعه و فرهنگ با تأکید خاص بر مسائل استان خراسان
%D 2005

[Download]