همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت , 2015-02-23

عنوان : ( سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل ونقل عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلا نشهرها )مطالعه موردی: کریدورهای قطار شهری مشهد( )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , شیرین صباغی آبکوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوهای سنتی ساماندهی کلا نشهرها در قالب تهیه طر حهای جامع پاسخگوی مسائل آ نها نیست . لذا تغییر الگوهای توسعه برای ساماندهی آ نها در راستای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است. هدف این پژوهش پاسخ به این مسأله است که جهت ایجاد پتانسیلی برای تغییر الگوی توسعه کلا نشهر مشهدبه منظور مواجهه با جمعیت پی شبین یشدۀ سال 1405 ، بر اساس رویکرد توسعه کریدوری است، که به بررسی جزئیات رابطه کاربری زمین و حم لونقل عمومی از طریق ارزیابی ظرفیت توسعه- در امتداد شعاع 400 تا 800 متری کریدورهای قطار شهری مشهد یپردازد. این الگوی بر پایه نظریه جدید رشدهوشمند منبعث از جنبش نوشهرگرایی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی م یباشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش ابتدا حریم 400 تا 800 متری پیرامون کریدورها از طریق گزینه چندبافری در GIS مشخص شد و کاربر یهای واقع در حریمهای مذکور، سهم مناطق شهرداری و تراکم فعلی جمعیت در آ نها تعیین گردید. سپس مکا نهای قابل توسعه در امتداد کریدورها شناسایی و سهم مناطق شهرداری از مکا نهای مذکور مشخص شد و ظرفیت توسعه آ نها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان م یدهدکه مکا نهای قابل توسعه در حریم 400 متر، 1204 هکتار و در حریم 800 متر، 3495 هکتار را شاملم یش وند. همچنین، بر اساس «سناریوهای تراکم جمعیت در امتداد کریدورهای شهری »، کریدورهای قطارشهری مشهد م یتوانند افزایش بالقوهای از جمعیت بالغ بر 1398363 نفر را با حداکثر تراکم تا شعاع 800متری در خود ج ای دهند. این میزان جمعیت حتی بیشتر از جمعیتی است که تا سال 1405 به جمعیت شهر مشهد اضافه م یشود و در واقع بیانگر ظرفیت بالای توسعه کریدورهای قطار شهری مشهد است.

کلمات کلیدی

, توسعه کریدوری, کریدورهای قطار شهری, مشهد, مکانهای قابل توسعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059464,
author = {رهنماء, محمدرحیم and صباغی آبکوه, شیرین},
title = {سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل ونقل عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلا نشهرها )مطالعه موردی: کریدورهای قطار شهری مشهد(},
booktitle = {همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه کریدوری، کریدورهای قطار شهری، مشهد، مکانهای قابل توسعه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل ونقل عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلا نشهرها )مطالعه موردی: کریدورهای قطار شهری مشهد(
%A رهنماء, محمدرحیم
%A صباغی آبکوه, شیرین
%J همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت
%D 2015

[Download]