برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (20), شماره (4), سال (2015-10) , صفحات (71-106)

عنوان : ( نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی )

نویسندگان: سارا شهرکی , احمد صباحی , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بررسی می¬کند که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می¬تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ برای این امر از مدل¬های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین است. همچنین از داینر که یک ابزار عمومی و مناسب برای برآورد بیزین در چارچوب مدل¬های تعادل عمومی پویای تصادفی است استفاده شده است. مدل برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد به نفت و وجود جانشینی پول طراحی شد. سپس کالیبراسیون و شبیه¬سازی آن با داده¬های اقتصاد ایران برای بازه زمانی 2-1995 (معادل با بهار 1371) تا 1-2011 (معادل با زمستان 1389) انجام پذیرفت. نتایج به¬دست آمده از اعتبارسنجی مدل، تشخیص تک-متغیره و چندمتغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو و تحلیل پاسخ¬های آنی مدل نشان داد که در اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعی در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار انتقال پولی ایفای نقش می¬کند.

کلمات کلیدی

, اقتصاد کلان باز کوچک, مکتب کینزی جدید, مدل تعادل عمومی پویای تصادفی, نرخ ارز واقعی, سازوکار انتقال پولی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059474,
author = {شهرکی, سارا and صباحی, احمد and مهدوی عادلی, محمدحسین and سلیمی فر, مصطفی},
title = {نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2015},
volume = {20},
number = {4},
month = {October},
issn = {2251-9092},
pages = {71--106},
numpages = {35},
keywords = {اقتصاد کلان باز کوچک، مکتب کینزی جدید، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، نرخ ارز واقعی، سازوکار انتقال پولی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
%A شهرکی, سارا
%A صباحی, احمد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سلیمی فر, مصطفی
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ 2251-9092
%D 2015

[Download]