تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (19-36)

عنوان : ( تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , لیلا بصیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه، سازمان های خدماتی باید در بستر جدید ب ا زاریابی حسی محیطی را فراهم کن ن د تا باا اراهاه خادماتی متماای باه مشتریان جدید، برای آنها تجربه ای خوشایند خلق نموده ، آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند ؛ مشتریانی که به سبب شکل گیری تجربه شخصی مثبت، نه تنها مجددا به سازمان مراجعه خواهند کرد، بلکه آن را باه اررافیاان خاود نیا توصایه می کنند. در همین راستا ، پژوهش حاضر به بررسی ت أ ثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان باه واساطه بازاریاابی حسی می پردازد . این پژوهش از نوع پیمایشی – تحلیلی باوده و داده هاای آن در یا نموناه 176 نفاری از میاان مهماناان هتل های پنج ستاره شهر مشهد ، با استفاده از اب ار پرسشنامه گردآوری و برای آزماون فرضایات نیا از تکنیا مادل یاابی معادلات ساختاری با نرم اف ار لی رل استفاده شده است. نتایج نشان داد که نوآوری در خدمات ت أ ثیر معناداری بر بازاریاابی حسی و نیات رفتاری مشتریان دارد . همچنین ، بازاریابی حسی دارای تا أ ثیر معنااداری بار نیاات رفتااری مشاتریان اسات . از ررفی، بازاریابی حسی نقش واسط معناداری بین نوآوری در خدمات و نیات رفتاری مشتریان داشته است

کلمات کلیدی

, نوآوری در خدمات, تجربه مشتری, بازاریابی حسی, قصد و نیات رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059480,
author = {رحیم نیا , فریبرز and پورسلیمی, مجتبی and بصیر, لیلا},
title = {تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {نوآوری در خدمات، تجربه مشتری، بازاریابی حسی، قصد و نیات رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پورسلیمی, مجتبی
%A بصیر, لیلا
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2016

[Download]