اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , الهه کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر، رشد شهری معمولاً به صورتی در حال وقوع می باشد که عملاً مخالف با مفهوم توسعه پایدار سکونتگاهی است. یکی از راهکارهایی که به منظور مرتف عسازی این چالش ها مد نظر قرار گرفت، ایده شهر اکولوژیک می باشد. شهر مشهد به دلیل داشتن حجم زیاد زائرین و گردشگران، و متعاقباً آلودگ یهای زیست محیطی بوجود آمده توسط این جمعیت، در مسیر توسعه پایدار خود، با مشکلات زیادی روبرو می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی فضای سبز شهری مشهد – به عنوان یکی از مهمترین شاخص های شهر اکولوژیک- می باشد. این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی، سعی در ارزیابی مسأله مورد نظر دارد. اطلاعات مورد نیاز نیز با مراجعه به اسناد کتابخان های، مقالات، آمارنامه ها، طر حهای پژوهشی، سازما نهای مربوطه و... جمع آوری و به روش اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از این تحقیق، نشانگر فاصله زیاد فضای سبز مشهد با استانداردهای جهانی و حتی کشوری می باشد، که وضعیت این شهر را از این حیث، نامناسب ارزیابی می کند. در همین راستا راهکار پیشنهادی این تحقیق، بمنظور ارتقای وضعیت فضای سبز در مشهد، رویکرد بام سبز م یباشد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, شهر اکولوژیک, فضای سبز شهر مشهد, بام سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059485,
author = {رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی and کریمی, الهه},
title = {امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، شهر اکولوژیک، فضای سبز شهر مشهد، بام سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%A کریمی, الهه
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]