چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , عزت اله مافی , احمد افتاب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاید مهمترین راه مقابله با معضلات ترافیکی کلانشهر مشهد، یافتن روش هایی جهت کاهش تقاضای سفر باشد. بدین منظور در این پژوهش برای تعیین میزان تولید و جذب و سفر کاربری های ورزشی در هر یک از نواحی و مناطق ترافیکی شهر مشهد از مدل های رگرسیونی چندمتغیره در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل، نشان می دهد که مناطق ترافیک 1 و 2 به ترتیب با 42.8 و 15.4 درصد جذب سفر پراترافیک ترین مناطق و مناطق 14 و 15 به ترتیب با 0.26 و 0.29 درصد کم ترافیک ترین مناطق ترافیکی مشهد می باشند این در حالی است که مناطق ترافیکی 1 و 2 به ترتیب با 18 و 14.31 درصد بیشترین و مناطق 15 و 14 به ترتیب با صفر و 1.1 درصد کمترین سفرهای ورزشی را جذب می کنند به عبارت دیگر پرترافیک ترین مناطق شهر مشهد جذب کننده بیشترین سفرهای ورزشی نیز می باشند در حالی که ضرورتی برای ورود اینگونه سفرها به پرترافیک ترین مناطق شهری مشهد وجود ندارد. این امر ضرورت توجه مسئولین کلانشهر مشهد را با 4225382 سفر سواره در یک شبانه روز و سالانه بیش از 30 میلیون نفر زائر به جانمایی صحیح کاربری های شهری بیش از پیش آشکار می سازد.

کلمات کلیدی

, کاربری های ورزشی, تولید و جذب سفر, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059502,
author = {رهنماء, محمدرحیم and مافی, عزت اله and افتاب, احمد},
title = {کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کاربری های ورزشی، تولید و جذب سفر، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A مافی, عزت اله
%A افتاب, احمد
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]