همایش منطقه ای خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن , 2008-03-04

عنوان : ( معرفی روش شوری زدائی جهت بهره بردای از آبهای نامتعارف در مواقع خشکسالی )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , محمدحسن رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائلی که در مناطق خشک و بیابانی بویژه در خشکسالیها همواره گریبانگیر بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد بحران آب است .منابع آب در این مناطق غالباً از لحاظ کیفی و کمی نامناسب بوده ومحدودیتهای متعددی را در استفاده از آنها ایجاد کرده است . امروزه راهکارهای متفاوتی برای مقابله با بحران آب در چنین مناطقی پیشنهاد می شود که هر یک از آنهابه اقتضای شرایط خاص آن منطقه قابل توصیه یکی از این desalination فنی و اجرا می باشد. تکنولوژی شوری زدائی یاراهکارهاست که جهت شیرین سازی منابع مختلف آبهای نامتعارف از قبیل آب دریا، آبهای شور و لب شور زیرزمینی و نیز فاضلابهای شهری استفاده می شود . علی رغم قدمت زیاد این تکنولوژی اما هنوز مورد استفاده جدی در آشورم ان واقع نشده است . دلایل این امر متفاوت بوده که مسائل اقتصادی در راس آنها به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا به معرفی و بیان تاریخچه ای از این تکنولوژی در نقاط مختلف دنیا پرداخته شده است . سپس روشهای مختلف شوری زدائی بیان و مکانیسم هر پخش ،(RO) یک از انهاتشریح گردید ه است . این روشها شامل اسمز معکوس فشرده سازی بخار ، (MED) تقطیر با اثرات مضاعف ،(MSF) چند مرحله ای و روش گلخانه ای می شوند .در انتها (MVC) آب به صورت مکانیکی مهمترین مسائل و مشکلات مطرح در این زمینه بررسی و تحلیل می شود.

کلمات کلیدی

, شوری زدائی, اسمز معکوس, پخش چند مرحله ای, تقطیر با اثرات مضاعف, فشرده سازی بخار آب, روش گلخانه ای, خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059504,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and محمدحسن رحیمیان},
title = {معرفی روش شوری زدائی جهت بهره بردای از آبهای نامتعارف در مواقع خشکسالی},
booktitle = {همایش منطقه ای خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن},
year = {2008},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {شوری زدائی، اسمز معکوس، پخش چند مرحله ای، تقطیر با اثرات مضاعف، فشرده سازی بخار آب، روش گلخانه ای، خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی روش شوری زدائی جهت بهره بردای از آبهای نامتعارف در مواقع خشکسالی
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدحسن رحیمیان
%J همایش منطقه ای خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن
%D 2008

[Download]