ادب و زبان فارسی, دوره (1), شماره (28), سال (2012-6) , صفحات (299-320)

عنوان : ( اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما )

نویسندگان: عباسقلی محمدی , مهدخت پورخالقی چترودی , سیدعباس محمدزاده رضائی , علیرضا عابدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظامی عروضی اصول دبیری را به بهترین شکل گردآورده است؛دیگران هم در اصول دبیری کتاب های مهمی نوشته اند اما کار نظامی، مهم ترین مسائل را دربر دارد و این اصول در ایران قدیم ریشه داشته و بعد، به دوره امویان و عباسیان رسیده است. سخن نظامی تعریف دبیری، شاخصه های دبیر، شگردهای کار، شگردهای اعتبار بخشی به کلام و... را در برمی گیرد و دبیران ما این اصول را در کار خود به کار برده اند. ما این اصول و مبانی را با توجه به متون ادب فارسی، از مقدمه ابو منصوری تا بیهقی، سیاست نامه، قابوسنامه، جهانگشا و برخی دیگر از متون ادب فارسی، در این مقاله بررسی کرده ایم و نشان داده ایم که در متون ادب فارسی، این اصول چه دامنه گسترده ای داشته و دارد.

کلمات کلیدی

, آرای نظامی عروضی, نظریه دبیری قدیم, اصول و مبانی, دبیری در متون فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059513,
author = {محمدی, عباسقلی and پورخالقی چترودی, مهدخت and محمدزاده رضائی, سیدعباس and عابدیان, علیرضا},
title = {اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {28},
month = {June},
issn = {1727-2106},
pages = {299--320},
numpages = {21},
keywords = {آرای نظامی عروضی،نظریه دبیری قدیم،اصول و مبانی، دبیری در متون فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما
%A محمدی, عباسقلی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A محمدزاده رضائی, سیدعباس
%A عابدیان, علیرضا
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2012

[Download]