جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (187), سال (2015-3) , صفحات (83-110)

عنوان : ( تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی )

نویسندگان: سمیه عطاردی , مهدخت پورخالقی چترودی , حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر ادبی که محصول ذهن آدمی‌ است، می‌توان از روان‌شناسی به منزلۀ علمی ‌که به مطالعۀ ذهن آدمی‌ و فراورده‌های آن می‌پردازد، استفاده کرد. از آنجا که تاریخ بیهقی دربرگیرندۀ بخش مهمی ‌از وقایع زندگی شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی بیهقی است می‌توان آن را یک زندگی نامۀ خودنوشت دانست و با تحلیل روان‌شناسانۀ آن به جنبه‌های مهمی ‌از شخصّیت بیهقی دست یافت. در این مقاله سعی کرده‌ایم بر اساس نظریّۀ آبراهام مزلو پدر انسان گرایی نوین در روان شناسی کمال یا سلامت، به شناخت علمی‌تر و ثابت شده‌تری از شخصیّت نویسندۀ ‌تاریخ بیهقی برسیم.

کلمات کلیدی

تاریخ بیهقی; ابوالفضل بیهقی; روان شناسی شخصیّت; آبراهام مزلو; انسان خودشکوفا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059515,
author = {عطاردی, سمیه and پورخالقی چترودی, مهدخت and حسن آبادی, حسین},
title = {تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2015},
volume = {47},
number = {187},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {83--110},
numpages = {27},
keywords = {تاریخ بیهقی; ابوالفضل بیهقی; روان شناسی شخصیّت; آبراهام مزلو; انسان خودشکوفا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی
%A عطاردی, سمیه
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A حسن آبادی, حسین
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2015

[Download]