پژوهشهای ادبی, دوره (12), شماره (49), سال (2014-11) , صفحات (57-86)

عنوان : ( نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری )

نویسندگان: فرخ لطیف نژاد رودسری , فرزان سجودی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تکرار یکی از عوامل انسجامی است که متنهای بلندتر از جمله را به هم پیوند می‌دهد.

کلمات کلیدی

قاعدۀ کمیت گرایس در شعر سهراب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059516,
author = {لطیف نژاد رودسری, فرخ and فرزان سجودی and پورخالقی چترودی, مهدخت and هاشمی, محمدرضا},
title = {نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری},
journal = {پژوهشهای ادبی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {49},
month = {November},
issn = {1735-2932},
pages = {57--86},
numpages = {29},
keywords = {قاعدۀ کمیت گرایس در شعر سهراب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری
%A لطیف نژاد رودسری, فرخ
%A فرزان سجودی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A هاشمی, محمدرضا
%J پژوهشهای ادبی
%@ 1735-2932
%D 2014

[Download]