5th National Congress of Biotechnology , 2007-11-24

عنوان : ( میزان آگاهی و نظرات جامعه دانشگاهی نسبت به استفاده از مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی )

نویسندگان: علیرضا حق پرست , سمیرا فضلی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به تزاید، زیست فناوری کشاورزی مورد توجه خاص می باشد و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، سویا، گوجه فرنگی، گندم تولید و استفاده از تکنیک های نوین زیست فناوری در افزایش تولید شیر و گوشت دام موثر واقع شده اند. دراین میان، میزان آگاهی جامعه از مواد غذایی تغییریافته ژنتیکی 1 و تمایل آنها نسبت به استفاده از آنها در رژیم غذایی دارای اهمیت بوده ودر بسیاری از کشورها نظرسنجی های مختلف از قشرهای گوناگون جامعه میتواند به برنامهریزیهای علمی و مدیریتی دراستفاده از مواد غذایی دست کاری شده ژنتیکی در جامعه کمک نماید. در این بررسی، سعی و اهتمام بر این بوده است که میزان آگاهی ونظرات جامعه دانشگاهی مشهد به عنوان نمونه ای از قشر تحصیل کرده ایرانی در رابطه با مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی مورد مطالعه قرار گیرد، چرا که ایران از جمله کشورهای در حال توسعه نیازمند به این صنعت جهت رشد اقتصادی و افزایش کیفیت مواد غذایی و صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی و آفت کشها می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده دراین بررسی، اکثریت جمعیت مورد مطالعه از سلامت مواد غذایی دست کاری شده ژنتیکی اطمینان کافی نداشتند. با این وجود، نیمی ازآنان با مصرف آن در وعده های غذایی موافق بودند. همچنین قریب به 80 % از افراد مورد مطالعه نسبت به تولید و مصرف مواد غذایی دست کاری شده ژنتیکی که باعث کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از مصرف آفت کشها و کودهای شیمیایی گردیده و رشد صنعت تولید مواد غذایی را سبب گردد موافق بودند.

کلمات کلیدی

, مواد غذایی تغییریافته ژنتیکی, میزان آگاهی, نظرسنجی, جامعه دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059517,
author = {حق پرست, علیرضا and فضلی فر, سمیرا},
title = {میزان آگاهی و نظرات جامعه دانشگاهی نسبت به استفاده از مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی},
booktitle = {5th National Congress of Biotechnology},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مواد غذایی تغییریافته ژنتیکی، میزان آگاهی، نظرسنجی، جامعه دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان آگاهی و نظرات جامعه دانشگاهی نسبت به استفاده از مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی
%A حق پرست, علیرضا
%A فضلی فر, سمیرا
%J 5th National Congress of Biotechnology
%D 2007

[Download]