5th National Congress of Biotechnology , 2007-11-24

عنوان : ( بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس پرندگان در واکسن های طیور RT-PCR )

نویسندگان: محمدرضا باسامی , ابوالفضل غنی ئی زارچ , علیرضا حق پرست , حسام دهقانی , مجید جمشیدیان مجاور , امیر ماهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکسن ها و مواد بیولوژیک از جمله اقلام استراتژیک در حفظ سلامت و ارتقاء سطح بهداشتی واحد های پرورش طیور می باشند. چنین محصولاتی ضرورتا نیازمند (extraneous گذر از یک فیلتر دشوار کنترل کمی و کیفی می باشند. از جمله پارامترهای کیفی مورد کنترل اثبات عاری بودن مواد بیولوژیک از عوامل خارجی می باشد. موارد عدیده ای از آلودگی واکسن های انسانی و دامپزشکی در منابع گزارش گردیده است. هدف از انجام این بررسی بهینه سازی یک تست agents) برای تشخیص آلودگی با رئوویروس های پرندگان در محصولات بیولوژیک از جمله واکسن ها بوده است. روش های مولکولی با توجه به حساسیت و RT-PCRویژگی بالا و سهولت انجام افق روشنی برای انجام این مهم ایجاد نموده اند. در راستای بهره گیری از این روش و به منظور غربالگری مقدماتی واکسن های طیور، بابهینه سازی شده طراحی و به بوته آزمون اولیه RT-PCR دو تست ، S و 4 S استفاده از دو سری پرایمر مختلف منتشره در منابع برای تکثیر قطعات ژنومی 2جهت غربالگری مقدماتی تعداد معدودی واکسن مورد استفاده واقع شد. برای تکثیر قطعات S گذاشته شد. از این دو تست تنها یک تست بهینه سازی شده با پرایمر 4نمودن نمونه های واکسن گامبورو با spike یک ایزوله فیلدی و دو سویه واکسن به عنوان نمونه های کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفتند. با S و 4 S ژنومی 2 و cDNA ردیابی گردید. با تهیه رقت های متوالی 10 تایی از RT-PCR ویروس واکسینال رئوویروس توالی هدف با موفقیت در نمونه واکسن گامبورو با روش حساسیت تست مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد تعداد محدودی از واکسن های طیور موجود در بازار از نظر آلودگی با رئوویروس ،PCR محصول غربالگری شدند. با توجه به تعداد اندک نمونه های مورد بررسی آلودگی یافت نشد. پاسخ منفی حاصله حضور احتمالی آلودگی را مرتفع نمی نماید. یکی از تست می تواند در بهبود کارآیی تشخیص آلودگی موثر باشد. تست بهینه سازی شده با هدف Nested-RT-PC یا Nested-RT-PCR assay Mutiplex های جستجوی آلودگی واکسن ها ی طیور با رئوویروس های پرندگان ارائه شده است. پژوهش فوق می تواند گامی آغازین در راه تکوین و توسعه تست های مولکولی و مرسوم مورد نیاز در راستای ارتقاء سیستم کنترل کیفی مواد بیولوژیک از جمله واکسن ها باشد.

کلمات کلیدی

, واکسن های طیور , RT-PCR , رئوویروس های پرندگان, عوامل خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059518,
author = {باسامی, محمدرضا and غنی ئی زارچ, ابوالفضل and حق پرست, علیرضا and دهقانی, حسام and جمشیدیان مجاور, مجید and ماهوتی, امیر},
title = {بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس پرندگان در واکسن های طیور RT-PCR},
booktitle = {5th National Congress of Biotechnology},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واکسن های طیور ،RT-PCR ، رئوویروس های پرندگان، عوامل خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس پرندگان در واکسن های طیور RT-PCR
%A باسامی, محمدرضا
%A غنی ئی زارچ, ابوالفضل
%A حق پرست, علیرضا
%A دهقانی, حسام
%A جمشیدیان مجاور, مجید
%A ماهوتی, امیر
%J 5th National Congress of Biotechnology
%D 2007

[Download]