بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی برنگ , محمد قدمیاری , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتودهای بیمارگر heterorhabditis bacteriophora poinarو steinernema carpocapsae از عوامل مهم بیولوژیک آفات به شمار می آید. شناخت واکنش های دفاعی آفت هدف نسبت به این عوامل می تواند در کاربرد بهینه این نماتودها موثر باشد. بررسی جاری به منظور شناخت واکنش های دفاعی سلولی وهیومورال لارو در مواجه با دو گونه نماتود مذکور انجام شد. در این تحقیق 7نمونه لارو عفونت زای نماتود به لارو سن پنجم پروانه ی برگ خوارچغندر قند تزریق شد و واکنش دفاعی در زمان های 5/.،2،4،8،12و 16 ساعت پس از تزریق بررسی گردید. تعداد کل سلول های خونی در تیمارهای تزریق شده باs .carpocapsae بعد از گذشت 12ساعت به بالاتریت مقدار رسید و پس از آن سیر نزولی داشت.

کلمات کلیدی

, دفاع , بیماری شناسی حشرات , نماتود بیمارگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059519,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی برنگ, جواد and محمد قدمیاری and حسینی, مجتبی},
title = {واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دفاع - بیماری شناسی حشرات - نماتود بیمارگر حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی برنگ, جواد
%A محمد قدمیاری
%A حسینی, مجتبی
%J بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2016

[Download]