علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (733-742)

عنوان : ( تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمان های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم )

نویسندگان: حمید محمدی علی آبادی , غلامحسین داوری نژاد , مسعود خضری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پستهیکیازمهمترینمحصولاتباغبانیکشوراستکه اهمیت زیادی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری دارد. وجودبرخی مشکلات فیزیولوژیکی از قبیل ریزش جوانه های گل، پوکی، ناخندانی، ترک خوردگی و بدشکلی باعث کاهش عملکرد این محصول شده است. دراینپژوهشتأثیر محلول پاشی توأمبرخی ترکیبات کلسیم دار -نیترات کلسیم و کلریدکلسیم باغلظت 5/0درصد- و پلی آمین های آزاد -پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین با غلظت 5/0 میلی-مولار-در مراحل زمانی مختلف، دوهفته بعد از تمام گل-مرحله اول-، شش هفته بعد از تمام گل و قبل از سخت شدن پوست استخوانی-مرحله دوم- و مراحل توأم اول و دومبر مشکلات ذکر شده و عملکرد پسته رقم \\\"احمدآقایی\\\" بررسی گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای نیتراتکلسیم به همراه اسپرمین و اسپرمیدین در مراحل توأم اول و دوممحلول پاشی باعث کاهش ریزش جوانه های گلگردید. کمترین درصد پوکی مربوط به تیمارهای نیترات کلسیم به همراه اسپرمین در مرحله اول و همچنین مراحل توأم اول و دوم محلول پاشی می باشد. محلول پاشی نیترات کلسیم به همراه اسپرمین در هر دو مرحله باعث کاهش بدشکلی میوه شد. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد نیترات کلسیم به همراه اسپرمیدین در مراحل توأم اول و دوم سبب کاهش ترک خوردگی و افزایش خندانی و عملکرد می گردد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار با پلی آمین ها در مراحل توأم اول و دومسبب کاهش مشکلات فیزیولوژیکی و در نهایت افزایش عملکرد پسته رقم \\\"احمدآقایی\\\"می گردد.

کلمات کلیدی

, اسپرمیدین, اسپرمین, ریزش جوانه های گل, عملکرد, کلسیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059521,
author = {محمدی علی آبادی, حمید and داوری نژاد, غلامحسین and مسعود خضری},
title = {تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمان های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4730},
pages = {733--742},
numpages = {9},
keywords = {اسپرمیدین، اسپرمین، ریزش جوانه های گل، عملکرد، کلسیم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمان های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم
%A محمدی علی آبادی, حمید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A مسعود خضری
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]