پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( تأثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعالSiO₂-CaO-P₂O₅ )

نویسندگان: نگار نمائی قاسم نیا , سحر ملازاده بیدختی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تهیه ی شیشه ی بایواکتیو در سیستم SiO₂-CaO-P₂O₅ به روش سل ژل و بررسی تأثیر روش ساخت بر خواص محصول نهایی است. در روش اول برای تهیه نمونه به صورت همزمان و در جا (in-situ)، تترااتیل اورتوسیلیکات در حضور اسید نیتریک در اتانول هیدرولیز شد. سپس تری اتیل فسفات و در انتها کلسیم نیترات حل شده در اتانول به آن اضافه شد.pH محلول به مقدار مناسب رسانده شد. در روش دوم به منظور تهیه نمونه به صورت مجزا (ex-situ) ، هیدرولیز تترااتیل اورتوسیلیکات و تری اتیل فسفات به صورت جداگانه صورت گرفت و کلسیم نیترات به تری اتیل فسفات اضافه شد. پس از آن دو محلول به یکدیگر اضافه شدند. سل های به دست آمده از هر دو روش ابتدا ژل شدند و سپس با فرآیند مناسب خشک گردیدند. براساس نتایج آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)، نمونه های حاصل در دماهای متفاوت با نرخ min/°C 5 تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. برای ارزیابی نمونه ها از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. نتایج به دست آمده از آنالیزهای XRD و FTIR حاکی از مؤثر بودن فرآیند تهیه بر ترتیب و نوع فازهای متبلور شده ی نهایی می باشد و در نمونه های in-situ باندهایی که در عددهای موج پایین تر بودند به سمت چپ تغییر مکان داشتند که دلالت بر ایجاد پیوندهای شیمیایی بین سیلیس و ترکیبات کلسیم فسفات است. طبق نتایج XRD عملیات حرارتی در دماهای بالاتر و مدت زمان بیشتر منجر به تجزیه هیدروکسی آپاتیت به کلسیم فسفات و سیلیکات کلسیم می شود. نتایج SEM، نشان دهنده ی یکسان بودن مورفولوژی فازها در همه ی نمونه های سنتز شده بود. اما ابعاد فازهای کریستالین و مقدار فازهای بلورین به صورت ویژه ای در نمونه ها با یکدیگر تفاوت داشت.

کلمات کلیدی

, شیشه های زیست فعال, سل ژل, in-situ, ex-situ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059524,
author = {نمائی قاسم نیا, نگار and ملازاده بیدختی, سحر and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تأثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعالSiO₂-CaO-P₂O₅},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شیشه های زیست فعال، سل ژل، in-situ، ex-situ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعالSiO₂-CaO-P₂O₅
%A نمائی قاسم نیا, نگار
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A کیانی رشید, علیرضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]