پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2 )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی حسین آباد , سحر ملازاده بیدختی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش سل- ژل، تاثیر مقدار و نرمالیته اسید و باز و نسبت های بهینه آب به TEOS به منظور دستیابی به مقدار بهینه مولایت استوکیومتری (3Al2O3.2SiO2)مورد بررسی قرار گرفت. سل ابتدایی با استفاده از آلومینیوم نیترات نانوهیدراته (ANN)، تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS)، آب و اتانول تهیه گردید. ژل حاصل از این سل در اتمسفر خنثی خشک گردید و با برنامه عملیات حرارتی خاص مورد گرمایش قرار گرفت. آزمون XRD برای تعیین آنالیز فازی و نشان دادن آمورف بودن پودرها و SEM برای بررسی مورفولوژی مولایت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آنالیز XRD نشان دهنده تبلور مولایت در تمامی نمونه های حاوی اسید و یا باز به عنوان کاتالیست بود. نتایج نشان داد که مولایت تک فاز فقط در حضور مقادیر بهینه ای از کاتالیزور اسیدی یا بازی متبلور می شود. استفاده از کاتالیزور اسیدی می تواند منجر به تبلور نانو ذرات مولایت پس از عملیات حرارتی و کاتالیزور بازی باعث کاهش اندازه ذرات سنتز شده می گردد. نتایج به دست آمده از آنالیز SEM نشان دهنده سوزنی بودن نانو ذرات مولایت بود که افزایش غلظت و تغییر نوع کاتالیزور، تاثیری بر مورفولوژی ذرات نداشت ولی اندازه آنها را مورد تغییر قرار داد. علاوه براین، نتایج به دست آمده از تاثیر دمای عملیات حرارتی بر روند تبلور نانو ذرات مولایت نشان دهنده تبلور این ذرات در دماهای پایین تر از حالت معمول این فاز بود.

کلمات کلیدی

, سل-ژل, مولایت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059525,
author = {حسینی حسین آباد, سیدمرتضی and ملازاده بیدختی, سحر and کیانی رشید, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سل-ژل، مولایت، کاتالیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2
%A حسینی حسین آباد, سیدمرتضی
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A کیانی رشید, علیرضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]