پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( مطالعه روند تبلور فازهای آلومینوسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3 )

نویسندگان: مائده نوری هانجف آبادی , سحر ملازاده بیدختی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر دست یابی به شیشه مولایت تک فاز بانسبت استوکیومتری¬(3Al2O3.2SiO2)، بانسبت استوکیومتری (2:3) و غیر استوکیومتری (4:3) و (2:4) به روش سل - ژل است که از تترا اتیل اورتوسیلیکات(TEOS) و آلومینیوم نیترات 9 آبه(ANN) به عنوان پیش ماده های اصلی ،آب و اتانول به عنوان حلال واسید نیتریک 0.1 نرمال به عنوان کاتالیست استفاده شد.برای رسیدن به نسبت های ذکر شده مقدار مشخصی از (TEOS) ثابت در نظر گرفته شده و در مقادیر معینی از آب و اتانول در دمای 60 درجه سانتی گراد توسط همزن مغناطیسی حل شد. هیدرولیز تئوس با کنترل فرآیند انجام شد. براساس آزمایشات از پیش تعیین شده مقادیر نسبی از آلومینیوم نیترات با نسبت بهینه(ANN/H_2O) در دمای محیط حل شد. پس از فرآیند ژلیزاسیون تمامی نمونه ها در دمای محیط و به مدت 17 روز پیرسازی و پس از آن درخشک کن در دو دمای متفاوت به مدت 26 ساعت خشک شدند. به منظور رسیدن به مولایت تک فاز، نمونه ها در محدوده دمایی 1550-600 درجه سانتی گراد طبق برنامه خاص عملیات حرارتی شدند. برای شناسایی فازها ابتدا از آنالیز (XRD) استفاده شد. پس از شناسایی فاز مولایت آنالیز (SEM) برای بررسی مورفولوژی ساختار موجود و آنالیز(FTIR) برای بررسی پیوندهای شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, نسبت استوکیومتری مولایت , تبلور ترکیبات آلومینوسیلیکاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059526,
author = {نوری هانجف آبادی, مائده and ملازاده بیدختی, سحر and کیانی رشید, علیرضا},
title = {مطالعه روند تبلور فازهای آلومینوسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نسبت استوکیومتری مولایت ، تبلور ترکیبات آلومینوسیلیکاتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه روند تبلور فازهای آلومینوسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3
%A نوری هانجف آبادی, مائده
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A کیانی رشید, علیرضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]